Info Brochure

Huishoudelijk reglement

Benaming

JAN BOGAERTVRIENDEN
Rekening nr. BE56 1430 9996 6988 (BIC GEBABEBB) op naam van WTC Jan Bogaertvrienden

VZW 0651893844

 

Lidgeld 2017

€ 55 voor bestaande leden –  idem familieaansluiting
€ 290 voor nieuwe leden (*)
Inclusief aansluiting VWB en verzekering.

(*) Dit is € 55 lidgeld, € 200 waarborg voor de kledij en € 35 éémalig voor de helm.

Indien het nieuwe lid gedurende het eerste aansluitingsjaar 20 maal of meer meerijdt met de wekelijkse ritten,

wordt € 55 van de waarborg omgezet naar lidgeld voor het volgend seizoen en € 100 terugbetaald.

Indien dit niet het geval is, komt de waarborg te vervallen en dient het lidgeld voor het volgend seizoen normaal betaald te worden.

Vanaf 20 aanwezigheden wordt men beschouwd als volwaardig lid en kan men van bepaalde voordelen genieten.

 

Kledij

Nieuwe leden krijgen het volgende pakket:

 • korte broek,
 • lange broek trui met korte mouwen,
 • trui met lange mouwen,
 • Kask Mojito valhelm en
 • twee drinkbussen.

Hiervoor wordt € 50 van de waarborg afgehouden het tweede jaar.
Het kledijpakket, bij nieuwe kledij wordt aangepast in functie van aanwezigheden.

 

Puntensysteem

Bij elke rit en clubrit kunnen punten verdiend worden, deze staan vermeld op de kalender.

De punten aan elke rit toegekend, dienen in clubverband afgelegd te worden en bepalen de clubkampioen.
In verband met deze ritpunten en de aanwezigheden gelden momenteel volgende regels:

Ieder lid dient ¾ van de rit uit te rijden, wil hij recht hebben op de ritpunten en de aanwezigheidsregistratie.
Punten worden enkel toegekend aan leden die tijdens ritten en oefenritten rijden in de huidige clubkledij, dus met de actuele sponsors, hierbij hoort ook de valhelm uit het kledijpakket. Hier bestaat geen discussie over.
+60 leden krijgen tijdens de klassiekers en semi-klassiekers van de VWB het puntenaantal van de grote omloop, ook als zij de kleine omloop rijden.

Wie op het einde van het seizoen minimaal 20 ritten heeft gereden, krijgt € 0,25 uitbetaald per rit, bij aanwezigheid op het clubfeest.

 

Prijs Kledij

De prijs van de kledij  werd bepaald als volgt

 • Trui korte mouwen                                                                                    € 45,-
 • Trui lange mouwen                                                                                    € 40,-
 • Koersbroek                                                                                                    € 70,-
 • Lange broek (panty – zonder zeem)                                                      € 50,-
 • Kniebroek(met bretellen en zeem)                                                        € 60,-
 • Windstopper KAOS zonder mouwen (T-shirt stof achteraan)    € 50,-
 • Windstopper KAOS zonder mouwen (rondom)                                € 53,-
 • Windtex body (zonder mouwen)                                                            € 55,-

Extra kledij dient afgerekend te worden bij bestelling met contante betaling bij Herman Thierens.

 

Lidmaatschap

Kunnen als lid worden aanvaard: fietsende leden die hun lidgeld betaald hebben, de kledij met de actuele sponsors dragen tijdens ritten en clubritten en zich schikken naar de gewoonten en gebruiken van de club.

Het bestuur behoudt zich het recht voor eventuele leden te weigeren.
Het lidmaatschap dient steeds in november hernieuwd te worden.

De betaling van het lidgeld gebeurt eveneens in november.
Leden die hun lidmaatschap laattijdig hernieuwen, dienen er rekening mee te houden dat de verzekering via de VWB in dit geval tijdelijk niet van toepassing is, en dat er 5 € administratieve kosten aangerekend zullen worden.

 

Club- en toerritten

Zowel voor de club- als voor de geplande toerritten gelden volgende regels:

 • Iedereen dient zich te houden aan de verkeersregels
 • Kruispunten worden samen genomen en ronde punten worden reglementair bereden (langs rechts).
 • Wij houden ons aan het principe “samen uit, samen thuis”.
 • Indien een “vrij” gedeelte voorzien is, dient iedereen zich hierna opnieuw aan het tempo van de groep aan te passen.
 • Teneinde het milieu niet te belasten zal iedereen afval, verpakkingen van eten of snacks, kapotte banden e.d. meenemen of in daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren.

 

Wedstrijden

De WTC Jan Bogaertvrienden is uitsluitend een Wielertoeristen club.

Wielerwed-strijden worden niet in onze kalender opgenomen.

Leden die aan wedstrijden deelnemen mogen de club kledij dragen maar zijn hiertoe niet verplicht.

Schade aan clubkledij opgelopen tijdens wielerwedstrijden wordt niet door de club vergoed.

Uitzondering hierop zijn de wedstrijden in Groot-Temse.

Als tegemoetkoming naar onze sponsors toe, wordt het dragen van de clubkledij op prijs gesteld.

Eventuele schade opgelopen aan clubkledij tijdens deze wedstrijden wordt wel vergoed.

 

Schrappen van leden

Ieder lid dat weigert zijn lidgeld te betalen, wordt uitgesloten en verliest alle recht op voorheen gestorte gelden.
Het bestuur houdt zich tevens het recht voor leden te schrappen of tijdelijk te schorsen.

Redenen hiervoor kunnen zijn, maar beperken zich niet enkel tot:

 • Uitlatingen en gedragingen die de goede naam van de club schaden
 • Het systematisch weigeren van het dragen van de clubkledij
 • Zich niet schikken naar de richtlijnen van de wegkapitein tijdens de uitstappen en oefenritten

 

De Algemene Vergadering

Een Algemene Ledenvergadering kan altijd ingericht worden bij het begin, tijdens of op het einde van het seizoen, bij eenvoudige beslissing van het bestuur.

 

Het Bestuur

Herman Thierens, Voorzitter 0473/65 01 08
Johan Hoskens, Ondervoorzitter P.R. Jan BogaertClassic 0475/78 45 29
Ivo Van Hul, Penningmeester 0473/35 35 84

Bert Elewaut Coördinator Jan Bogaertclassic 0473/31 48 32
Jan Bogaert, Bestuurslid/Wegkapitein 0475/38 24 58

William Despeels Bestuurslid/Wegkapitein 0472/52 26 77

Sandra Van Koeckhoven Verantwoordelijke kledij 0495/51 74 02
Alain Adriaenssens, Secretaris, verantw.kalender en puntensyst. 0495/83 50 26

 

Bevoegdheden:

Het bestuur kan steeds een vergadering beleggen. In regel vergadert het bestuur maandelijks om het beheer en de organisatie van de club te bespreken. Er wordt beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen door de op de vergadering aanwezige leden. Deze beslissingen zijn ook bindend voor de afwezige bestuursleden.

Bestuursleden die 3 maal afwezig zijn op de bestuursvergaderingen, zonder verontschuldiging, zullen beschouwd worden als ontslagnemend.

Ieder lid kan op aanvraag aanwezig zijn bij een bestuursvergadering.

Jaarlijks zal er in principe een  Algemene vergadering voorzien worden.

 

Werkgroep Jan Bogaert Classic

Elk jaar wordt een werkgroep gevormd voor de organisatie van de Jan Bogaert Classic.

Coördinator werkgroep Bert Elewaut.

Deze werkgroep bestaat uit enkele bestuursleden en wordt aangevuld met vrijwilligers. De werkgroep komt regelmatig samen om de organisatie van de Jan Bogaert Classic in goede banen te leiden.

Wie interesse heeft om deel uit te maken van de werkgroep kan zich wenden tot:

Bert Elewaut  0473/31 48 32
Urbain Bressinck (Familiefietstocht)

 

Verzekering

Elk lid is door zijn aansluiting bij de Jan Bogaert Vrienden verzekerd door de Vlaamse Wielrijdersbond en heeft de lidkaart van de VWB ontvangen.

Als verzekeringsbewijs dient deze lidkaart steeds meegenomen te worden bij elke club- en toerrit. Bij verlies van deze kaart kan een duplicaat besteld worden aan de prijs van 5 € bij de VWB.

Deze verzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Materiële schade wordt door deze verzekering niet gedekt noch is hiervoor het bestuur verantwoordelijk.

Bij ongeval zorgt elk lid zelf voor de aangifte, door middel van het formulier dat achteraan dit boekje bijgevoegd werd. Dit formulier is eveneens te vinden in het clubblad van de VWB. Formulieren en nodige bewijsstukken van behandeling door te sturen naar de Ethias – adres zie formulier.

 

 

Programma

Zie kalender op onze website www.janbogaertvrienden.be, en in het clublokaal.

Om aan iedereen tegemoet te komen gelden volgende regels:

 • Het seizoen 2017 start op zaterdag 25 februari > Clubrit aan het lokaal The Ranch om 13h30.
 • Op de zondagen 1 maart tot zondag 29 maart vertrekken wij voor de oefenritten om 9.30 U.
 • Vanaf  5 april om 09h00 (Zomeruur).
 • Wij trachten echter steeds tegen 11.45 U terug in Tielrode te zijn.
 • De clubritten op zaterdag vertrekken steeds om 13.30 U.
 • De eerste weken gelden als “opbouw” voor onze conditie, dit betekent dat het aantal kilometers geleidelijk wordt opgetrokken.
 • Indien er een langere toerrit op het programma staat, wordt er tevens een cluritrit gepland op het gewone uur. (Staat vermeld op de kalender).
 • De ritten gemerkt VWB zijn ritten van de Vlaamse Wielrijdersbond, dus steeds lidkaart op zak! Op vertoon van de lidkaart heeft men recht op verminderde inschrijving.
 • De ritten gemerkt ”semi-klassieker” en ”klassieker” zijn belangrijk voor onze eigen Jan Bogaert Classic. Om blijvend als semi-klassieker erkend te worden vragen wij aan iedereen een inspanning te doen om toch aan deze ritten deel te nemen. Indien wij met min. 4 personen deelnemen krijgen wij voor elke semi-klassieker en klassieker een aantal punten, zowel voor de korte als de lange afstand. Men is niet verplicht de lange afstand te rijden (dat mag, maar het levert geen bonuspunten op voor de club ).

Ook voor dit seizoen zitten de Jan Bogaert Vrienden, met de Jan Bogaert Classic in de Heroica Classics. Het is dus belangrijk op deze Classics met voldoende leden aanwezig te zijn.

 • Deze ritten (semi-klassiekers en klassiekers) tellen ook mee voor het persoonlijk VWB klassement. Supercyclist en Superprestige.
 • Er is ook een clubklassement bij de VWB waar een wisselbeker aan verbonden is. Deze blijft in het bezit van de club bij driemaal winst
 • Het aantal vermelde kilometers is gelijk aan de rit ter plaatse, dus geen rekening gehouden met het naar de start rijden, indien per fiets.
 • Voor de ritten waarbij een verplaatsing met de wagen en/of camionette gebeurt, zal door de club een km vergoeding betaald worden van 0,10 € per km. Fietsen dienen zoveel mogelijk in de camionette te worden geplaatst, met de bedoeling een minimaal aantal personenauto’s te gebruiken. Personen die om diverse redenen alleen wensen te rijden worden niet vergoed.