Info Brochure

REGLEMENT WTC JANBOGAERTVRIENDEN

1.       Rechtsvorm

WTC JANBOGAERTVRIENDEN  is een VZW (Vereniging zonder winstoogmerk)

Rekening nr. BE56 1430 9996 6988 (BIC GEBABEBB) op naam van WTC Jan Bogaertvrienden

VZW 0651893844

2.       Lidmaatschap

De lidgelden voor 2024 bedragen € 80 voor bestaande leden. Hierin zit vervat jullie bijdrage als lid van de club, aansluiting VWB, alsook verzekering bij VWB. Familieleden kunnen gratis bij aangesloten worden.

€ 330 voor nieuwe leden (*)

(*) Dit is € 80 lidgeld, € 200 waarborg voor het kledijpakket en € 50 éénmalig voor de helm.

Indien je als nieuw lid gedurende het eerste aansluitingsjaar 20 aanwezigheden of meer laat noteren(15 voor nieuwe leden die met de B-ploeg rijden of leden die in de loop van het jaar lid werden) , wordt € 150  waarborg terugbetaald. Indien dit niet het geval is, komt de waarborg te vervallen

Worden als lid aanvaard: fietsende leden die hun lidgeld betaald hebben, de kledij met de actuele sponsors dragen tijdens ritten en clubritten en zich schikken naar de gewoonten en gebruiken van de club.

Het bestuur behoudt zich het recht voor eventuele leden te weigeren.
Het lidmaatschap dient steeds in november hernieuwd te worden, via betaling op de clubrekening

Leden die hun lidmaatschap laattijdig hernieuwen, dienen er rekening mee te houden dat de verzekering via de VWB in dit geval tijdelijk niet van toepassing is, en dat er 5 € administratieve kosten aangerekend zullen worden.

Externe renners kunnen Max, 3 keer per seizoen meerijden, zich houdend aan de reglementen van de club. Nadien wordt verwacht dat ze zich aansluiten als nieuw lid, door het betalen van het lidgeld.

3.       Kledij

Het kledijpakket – Gobik bevat het volgende :

·         korte broek,

·         lange broek

·         trui met korte mouwen,

·         trui met lange mouwen,

·        Clubhelm

·         twee drinkbussen.

Driejaarlijks voorzien we vanuit de club een nieuwe outfit.

Bestaande leden betalen hiervoor in principe geen extra, buiten het jaarlijks te betalen lidgeld.

Wel wordt er gekeken naar de aanwezigheden over de voorbije 3 jaar. Door omstandigheden (ziekte, blessures, even andere prioriteiten,…) is het altijd mogelijk dat het minimale aantal aanwezigheden in een seizoen niet kunt behalen. Daarom worden de volgende criteria gesteld telkens we naar nieuwe outfit overstappen :

·         A-leden : minimaal 45 aanwezigheden over de laatste 3 jaar

·         B-leden  : minimaal 30 aanwezigheden over de laatste jaar

Indien deze minima over 3 jaar niet gehaald worden, wordt een waarborg gevraagd van € 200. Einde van het nieuwe seizoen wordt deze terugbetaald na het behalen van 20 aanwezigheden (A-leden) of 15 aanwezigheden (B-leden).

4.       Puntensysteem

Bij elke rit en club rit (aanwezigheid) kunnen punten verdiend worden, deze staan vermeld op de kalender.

  • Voor elke rit worden dus de punten toegekend volgens de rit die je rijdt.
  • Rijd je een B-rit dan krijg je punten in het B-klassement, rijd je een A-rit dan krijg je punten in het A-klassement. Dit gaat over Clubritten.
  • Voor de ritten waar A en B samen rijden krijg je punten in het klassement waar je het meeste ritten rijdt.

De punten aan elke rit toegekend, dienen in clubverband afgelegd te worden en bepalen de clubkampioen.
In verband met deze ritpunten en de aanwezigheden gelden momenteel volgende regels:

Ieder lid dient ¾ van de rit uit te rijden, wil hij recht hebben op de ritpunten en de aanwezigheidsregistratie.
Punten worden enkel toegekend aan leden die tijdens ritten en oefenritten rijden in de huidige clubkledij, dus met de actuele sponsors, hierbij hoort ook de valhelm uit het kledij-pakket.

Voor grotere ritten op verplaatsing, is mijn nog altijd vrij van de te rijden afstand, er wordt wel op een eenzelfde tijdstip gestart in clubverband.

Afwijkingen hierop verplaatsing met de fiets en met vervoer. (bv Liedekerke)

Dit gaat over ritten VWB, Semi-klassiekers, Heroica …

Basisprincipe puntensysteem

Clubrit 2 punten.

Dubbele punten Start Seizoen.

Dubbele punten Laatste clubrit op zaterdag en zondag

Ritten VWB – Of georganiseerde gelijkgestelde ritten 4 punten

Ritten VWB Semi-Klassiekers 6 punten

Ritten VWB Heroica 7 punten

Facultatief:

Zelf georganiseerde ritten (bv Sterrit op 21 juli ) = 7 punten

Jan BogaertClassic – medewerkende leden =  10 punten

Algemene vergadering. 2 punten

Eventuele club gerelateerde activiteiten.

Voor in aanmerking te komen voor aanwezigheden en ritten is het belangrijk op tijd te komen !

Strafpunten:

minimum 75% te rijden van de rit.

Dragen correcte kledij + helm .

  • Vuilnis wordt meegenomen, lekke bandjes, bommetjes, verpakkingen van eten …

5.       Prijs kledij

Losstaand van het pakket dat leden  3-jaarlijks  ontvangen als lid, zie voorwaarden, kan er ook kledij bijkomend aangeschaft worden.

Kledij is afhankelijk omstandigheden en bepalend door het bestuur

Hier volgen de prijzen : ( niet van toepassing)

·         Trui korte mouwen                                       € 60,-

·         Trui lange mouwen                                       € 75,-

·         Koersbroek kort Pro                                     € 90,-

·         Lange broek (met zeem)                             € 100,-

.         Windstopper                                               € 60,-

·         Wintervest                                                     € 115,-

·         Koersbroek dames                                        € 90,-

·         Trui zonder mouwen dames                        € 60,-

·         Tijdritpakje                                                     € 130,-

.          Armstukken                                                  € 27,-

.          Beenstukken                                              € 35,-

.         Handschoenen                                           €27,-

Extra kledij dient afgerekend te worden bij bestelling. Af te halen bij Sandra en te storten op de gekende bankrekening.

6.       Club- en tourritten

Clubriten dienen gereden te worden in clubkledij.

Zijn die eventueel kopwerk willen doen, zijn in clubkledij !

Clubritten zijn Clubritten!

Momenteel zijn er twee  groepen  A & B

Ritten worden medegedeeld in de kalender .

Er is geen onderscheid tussen  A & B

Zowel voor de club- als voor de geplande tourritten gelden volgende regels:

Iedereen dient zich te houden aan de geldende wegcode (verkeersregels)

Kruispunten worden samen genomen en ronde punten worden reglementair bereden (langs rechts).

Wij houden ons aan het principe “samen uit, samen thuis”. Bij pech stopt de hele groep tot de panne is opgelost, we houden hierbij de rijbaan vrij,

Indien een “vrij” gedeelte voorzien is, dient iedereen zich hierna opnieuw aan het tempo van de groep aan te passen.

Teneinde het milieu niet te belasten zal iedereen afval, verpakkingen van eten of snacks, kapotte banden e.d. meenemen of in daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. Indien hierop een inbreuk wordt vastgesteld vervallen de punten van de rit waarin dit gebeurt.

7.       Wedstrijden

De WTC Jan Bogaertvrienden is uitsluitend een Wielertoeristen club.

Wielerwedstrijden worden niet in onze kalender opgenomen.

Leden die aan wedstrijden deelnemen mogen de club kledij dragen maar zijn hiertoe niet verplicht.

Schade aan clubkledij opgelopen tijdens wielerwedstrijden wordt niet door de club vergoed.

Uitzondering hierop zijn de wedstrijden in Groot-Temse.

Als tegemoetkoming naar onze sponsors toe, wordt het dragen van de clubkledij, in de lokale wedstrijden, op prijs gesteld.

Eventuele schade opgelopen aan clubkledij tijdens deze wedstrijden wordt wel vergoed.

8.       Schrappen van leden

Ieder lid dat weigert zijn lidgeld te betalen, wordt uitgesloten en verliest alle recht op voorheen gestorte gelden.

Het bestuur houdt zich tevens het recht voor leden te schrappen of tijdelijk te schorsen.

Redenen hiervoor kunnen zijn, maar beperken zich niet enkel tot:

Uitlatingen en gedragingen die de goede naam van de club schaden

Het systematisch weigeren van het dragen van de clubkledij

Zich niet schikken naar de richtlijnen van de wegkapitein tijdens de uitstappen en oefenritten

9.       Algemene vergadering

Jaarlijks wordt minstens één algemene leden vergadering gehouden, meestal vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen.

Een bijzondere Ledenvergadering kan altijd ingericht worden bij het begin, tijdens of op het einde van het seizoen, bij eenvoudige beslissing van het bestuur.

10.   Bestuur

·         Herman Thierens, Voorzitter 0473/65 01 08

·         Johan Hoskens, Ondervoorzitter P.R. Jan BogaertClassic 0475/78 45 29

·         Ivo Van Hul, Penningmeester / Wegkapitein B-ploeg. 0473/35 35 84

·         Marc Roggen Wegkapitein / Coördinator Jan Bogaertclassic 0475/ 29 45 82

·         Jan Bogaert, Bestuurslid/Wegkapitein 0475/38 24 58

·         Kenny De Vuyst Bestuurslid/Evenementen 0497/40 68 48

·         Sandra Van Koeckhoven Verantwoordelijke kledij 0495/51 74 02

·         Alain Adriaenssens, Secretaris, verantw.kalender en puntensyst. 0495/83 50 26

Bevoegdheden:

Het bestuur kan steeds een vergadering beleggen. In regel vergadert het bestuur maandelijks om het beheer en de organisatie van de club te bespreken.

Er wordt beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen door de op de vergadering aanwezige leden. Deze beslissingen zijn ook bindend voor de afwezige bestuursleden.

Bestuursleden die 3 opeenvolgende malen afwezig zijn op een bestuursvergadering, zonder verontschuldiging, zullen beschouwd worden als ontslagnemend.

Ieder lid kan op aanvraag aanwezig zijn bij een bestuursvergadering.

Op de jaarlijkse algmene vergadering wordt het bestuur bekrachtigd.

11.   Werkgroep Jan Bogaert Classic

Elk jaar wordt een werkgroep gevormd voor de organisatie van de Jan Bogaert Classic.

Coördinator werkgroep Marc Roggen

Deze werkgroep bestaat uit enkele bestuursleden en wordt aangevuld met vrijwilligers. De werkgroep komt regelmatig samen om de organisatie van de Jan Bogaert Classic in goede banen te leiden.

Wie interesse heeft om deel uit te maken van de werkgroep kan zich wenden tot :

Marc Roggen Coördinator Jan Bogaertclassic 0475/ 29 45 82
Urbain Bressinck (Familiefietstocht)

12.   Verzekering

Elk lid is door zijn aansluiting bij de Jan Bogaert Vrienden verzekerd door de Vlaamse Wielrijdersbond. Een fysieke lidkaart wordt niet meer aangemaakt. Je identiteitskaart fungeert als lidkaart voor het inscannen bij ritten van de VWB (wel j ID-kaart zelf registreren bij de VWB)

Als verzekeringsbewijs dient deze lidkaart steeds meegenomen te worden bij elke club- en toerrit. Bij verlies van deze kaart kan een duplicaat besteld worden aan de prijs van 5 € bij de VWB.

Deze verzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Materiële schade wordt door deze verzekering niet gedekt, noch is hiervoor het bestuur verantwoordelijk.

Bij ongeval zorgt elk lid zelf voor de aangifte, door middel van het formulier dat achteraan dit boekje bijgevoegd werd. Dit formulier is eveneens te vinden in het clubblad van de VWB. Formulieren en nodige bewijsstukken van behandeling door te sturen naar de Ethias – adres zie formulier.

13.   Programma

Wij zijn een wielerclub Geen wielerploeg !

Zie kalender op onze website www.janbogaertvrienden.be

Om aan iedereen tegemoet te komen gelden volgende regels:

Het seizoen 2024 start op zaterdag 24 februari  > Clubrit aan Firma Hoskens De Zaat om 13h00.

Vanaf het zomeruur zaterdag om 09.00 U

Op de zondagen 25 februari  tot zondag 24 maart vertrekken wij voor de oefenritten om 9.30 U.

Vanaf  zondag 31 Maart om 09h00 (Zomeruur).

Wij trachten echter steeds tegen 11.45 U terug in Temse te zijn.

De clubritten op zaterdag vertrekken steeds om 09.00 .

Uitzonderlijk zie zomer programma.

De eerste weken gelden als “opbouw” ? voor onze conditie, dit betekent dat het aantal kilometers geleidelijk wordt opgetrokken.

De club  is niet voor records, en opbouw wedstrijden.

Indien er een langere tourrit op het programma staat, wordt er tevens een clubrit gepland op het gewone uur. (Staat vermeld op de kalender).

De ritten gemerkt VWB zijn ritten van de Vlaamse Wielrijdersbond, dus steeds lidkaart op zak! Op vertoon van de lidkaart heeft men recht op verminderde inschrijving. Ook bij registratie bij de VWB inschrijving door gebruik van het paspoort.

De ritten gemerkt ”semiklassieker” en ”klassieker” zijn belangrijk voor onze eigen Jan Bogaert Classic. Om blijvend als semiklassieker erkend te worden vragen wij aan iedereen een inspanning te doen om toch aan deze ritten deel te nemen. Indien wij met min. 4 personen deelnemen krijgen wij voor elke semiklassieker en klassieker een aantal punten, zowel voor de korte als de lange afstand. Men is niet verplicht de lange afstand te rijden (dat mag, maar het levert geen bonuspunten op voor de club ).

Ook voor dit seizoen zitten de Jan Bogaert Vrienden, met de Jan Bogaert Classic in de Heroica Classics. Het is dus belangrijk op deze Classics met voldoende leden aanwezig te zijn.

Deze ritten (semi-klassiekers en klassiekers) tellen ook mee voor het persoonlijk VWB klassement.

Er is ook een clubklassement bij de VWB waar een wisselbeker aan verbonden is. Deze blijft in het bezit van de club bij driemaal winst

Het aantal vermelde kilometers is gelijk aan de rit ter plaatse, dus geen rekening gehouden met het naar de start rijden, indien per fiets.

Ritten worden gereden in clubkledij, zo zijn ook toekenning van punten

Wie zich aanpast voor “kopman”  wordt veronderstelt in club -outfit te zijn

Ritten worden gereden naar de wegkapitein.

Niet in club-kledij niet op kop!

Er is een A  ploeg en een B ploeg,

A ritten primeren op de B ritten